Όμιλος FUJITSU GENERAL Πράσινη προμήθεια

Επισκόπηση της Πράσινης προμήθειας του ομίλου Fujitsu General

Ο όμιλος Fujitsu General, στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την παραγωγή και παράδοση προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον στους πελάτες, συνεργάζεται με τους προμηθευτές του για να διασφαλίσει ότι τα υλικά και τα προϊόντα που προμηθεύεται πληρούν τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

Οι δύο κατευθυντήριες αρχές που διέπουν τις πολιτικές προμήθειάς μας είναι οι εξής:

  • Προμήθεια υλικών και προϊόντων από προμηθευτές που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προμήθεια υλικών και προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και δεν περιέχουν επιβλαβείς ουσίες

Ζητούμε από τους προμηθευτές μας να συμβουλεύονται και να ακολουθούν τις διατάξεις που παρέχονται στα "Πρότυπα πράσινης προμήθειας του ομίλου Fujitsu (Οδηγία και Πολιτική)" και στη "Μεμονωμένη πολιτική του ομίλου Fujitsu General (Προδιαγραφές)."

Πρότυπα προμήθειας ομίλου Fujitsu (Οδηγία και Πολιτική)

Πεδίο εφαρμογής

Τα πρότυπα προμηθειών του ομίλου Fujitsu ισχύουν για τους προμηθευτές του ομίλου Fujitsu και για τα υλικά και τα προϊόντα που παρέχουν στον όμιλο.

Ο όμιλος Fujitsu General συμμορφώνεται επίσης με αυτά τα πρότυπα όσον αφορά τις πολιτικές για τις προμήθειες.

Οδηγία πράσινης προμήθειας ομίλου Fujitsu (Έκδοση 7.3)

Κατάλογος χημικών ουσιών που καθορίζονται από τον όμιλο Fujitsu (Έκδοση 4.1)

Οδηγία σχετικά με τη διαχείριση μη περιορισμού για χημικές ουσίες που καθορίζονται από τον όμιλο Fujitsu (Έκδοση 4.0)

Μεμονωμένη πολιτική ομίλου Fujitsu General (Προδιαγραφές)

Πεδίο εφαρμογής

Αυτή η πολιτική ισχύει για τους προμηθευτές του ομίλου Fujitsu General, καθώς και για τα υλικά και τα προϊόντα που προμηθεύουν στον όμιλο.

Προδιαγραφές απαγόρευσης χρήσης επικίνδυνων ουσιών (Έκδοση 2.3)

Ο όμιλος Fujitsu General έχει ορίσει λεπτομερείς προδιαγραφές για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την οδηγία RoHS.

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε ασυνέπεια μεταξύ των "Προδιαγραφών απαγόρευσης χρήσης επικίνδυνων ουσιών", της "Οδηγίας πράσινης προμήθειας ομίλου Fujitsu" και της "Συμφωνίας περί πράσινης προμήθειας", ισχύουν όσα περιγράφονται στις "Προδιαγραφές απαγόρευσης χρήσης επικίνδυνων ουσιών".

Αίτημα για υπογεγραμμένη Επιβεβαίωση τήρησης

Για να επιβεβαιώσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που περιγράφονται στις "Προδιαγραφές απαγόρευσης χρήσης επικίνδυνων ουσιών", ζητάμε από τους προμηθευτές μας να συμπληρώσουν το έντυπο "Επιβεβαίωση τήρησης" παρακάτω, να το υπογράψουν και να το επισυνάψουν στις "Προδιαγραφές παράδοσης".

Επιβεβαίωση τήρησης

Αίτημα για πληροφορίες σχετικά με τις χημικές ουσίες

Ο όμιλος Fujitsu General αξιολογεί την παρουσία χημικών ουσιών στα υλικά και τα προϊόντα που μας παρέχουν οι προμηθευτές μας, βάσει του προγράμματος chemSHERPA, το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα.

Ζητάμε από τους προμηθευτές μας να επισκεφθούν τον ιστότοπο του chemSHERPA στην παρακάτω διεύθυνση URL για να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα και να κάνουν λήψη ενός εργαλείου για την εισαγωγή δεδομένων.

chemSHERPA

Σχετικά με την Προμήθεια και τη Χρήση του HCFC-22