Ettevõtte Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd privaatsusmärkus

Sissejuhatus

Tere tulemast lugema ettevõtte Fujitsu General Air Conditioning (UK) Ltd privaatsusmärkust.

Fujitsu General (UK) Co. Limited peab lugu teie privaatsusest ja on pühendunud teie isikuandmete kaitsmisele. Käesolev privaatsusmärkus sisaldab teavet selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kaitseme, millised on teie privaatsusalased õiguseid ja kuidas seadus teid kaitseb.

Oluline teave ja kes me oleme

Selle privaatsusmärkuse eesmärk

Käesoleva privaatsusmärkuse eesmärk on teavitada teid sellest, kuidas Fujitsu General (UK) Co. Limited teie isikuandmeid kogub ja töötleb.

Me ei kogu teadlikult laste andmeid.

Oluline on käesolevat privaatsusmärkust lugeda koos muu vastava privaatsusmärkuse või õiglase andmetöötluse märkusega, mida võime teie isikuandmete kogumisel või töötlemisel teatud juhtudel pakkuda, et teaksite üksikasjalikult, kuidas ja miks teie andmeid kasutame. See privaatsusmärkus täiendab muid märkuseid ega ole mõeldud neid asendama.

Vastutav andmetöötleja

Käesolev privaatsusmärkus on välja antud ettevõtte Fujitsu General (UK) Co Limited nimel ning kui selles privaatsuspoliitikas on kirjas „Fujitsu General (UK) Co Limited“, „me“, „meie“ või „meid“, siis teie andmete vastutava töötlejana peetakse silmas ettevõtet Fujitsu General (UK) Co Limited.

Fujitsu General (UK) Co Limited on vastutav andmetöötleja.

Oleme ametisse määranud andmeprivaatsuse halduri, kes vastutab selle privaatsusmärkusega seotud küsimustele vastamise eest. Kui teil on kõnealuse privaatsusmärkusega seoses mis tahes küsimusi, sh taotlusi oma seaduslike õiguste kasutamiseks, siis andmeprivaatsuse halduri poole pöördumiseks vt alltoodud üksikasju.

Kontaktandmed

Meie täielikud kontaktandmed on järgmised.

Ettevõtte täisnimi: FUJITSU GENERAL (UK) CO. LIMITED

Andmeprivaatsuse halduri nimi: Andy Gaffar

E-posti aadress: andy.gaffar@fujitsu-general.co.uk

Postiaadress: Unit 330, Centennial Park, Centennial Avenue, Elstree, Hertfordshire, WD6 3TJ, Ühendkuningriik

Telefoninumber: 020 8238 7817

Teil on igal ajal õigus esitada kaebus teabevoliniku büroole (ICO) (www.ico.org.uk), mis on Ühendkuningriigis asuv andmekaitseprobleemidega tegelev järelevalveasutus. Siiski sooviksime enne ICO poole pöördumist võimalust teie probleemiga tegeleda, mistõttu võtke esmalt meiega ühendust.

Privaatsusmärkuse muudatused ja teie kohustus meid muudatustest teavitada

Selle versiooni viimane uuendamine toimus 2018. aasta 22. mail

On oluline, et teie isikuandmed, mida säilitame, oleksid täpsed ja ajakohased. Kui teie isikuandmed meie suhte jooksul muutuvad, siis andke sellest meile teada.

Kolmandate osapoolte lingid

See veebisait võib sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele, pluginatele ja rakendustele. Kui klõpsate selliseid linke või lubate vastavad ühendused, siis võivad kolmandad osapooled teiega seotud andmeid koguda või jagada. Meil puudub kontroll kolmandate osapoolte veebisaitide üle ja me ei vastuta nende privaatsusmärkuste eest. Meie veebisaidilt lahkudes soovitame teil läbi lugeda iga külastatava veebisaidi privaatsusmärkuse.

2. Andmed, mida teie kohta kogume

Isikuandmed või isiklik teave tähendab isikut puudutavat mis tahes teavet, mille põhjal on teda võimalik tuvastada. Siia ei kuulu eemaldatud identiteediga andmed (anonüümsed andmed).

Võime koguda, kasutada, salvestada ja edastada teiega seotud kokku koondatud järgmisi isikuandmeid.

 • Identiteediandmed, kuhu kuulub ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi või sarnane identifikaator, perekonnaseis, auaste, sünnikuupäev ja sugu.
 • Kontaktandmed, kuhu kuulub arveaadress, tarneaadress, e-posti aadress ja telefoninumbrid.
 • Finantsandmed, kuhu kuuluvad pangakonto ja maksekaardi üksikasjad.
 • Tehinguandmed, kuhu kuuluvad maksete üksikasjad ja muu teave seoses meilt ostetud toodete ja teenustega.
 • Tehnilised andmed, kuhu kuulub Interneti-protokolli (IP) aadress, teie sisselogimisandmed, brauseri tüüp ja versioon, ajavööndi sätted ja asukoht, brauseri pulginate tüübid ja versioonid, opsüsteem ja platvorm ja muu tehnoloogia seadmetes, mida veebisaidile juurdepääsuks kasutate.
 • Profiiliandmed, kuhu kuulub teie kasutajanimi ja parool, teie tehtud ostud või tellimused, teie huvid, eelistused, tagasiside ja küsitluste vastused.
 • Kasutusandmed, kuhu kuulub teave selle kohta, kuidas meie veebisaiti, tooteid ja teenuseid kasutate.
 • Turundus- ja suhtlusandmed, kuhu kuuluvad teie sõnumi- ja kontakteerumiseelistused seoses meie ja kolmandate osapooltega.

Kogume, kasutame ja jagame eri eesmärkideks ka koondandmeid, sh statistilist ja demograafilist teavet. Koondandmed võivad olla tuletatud teie isikuandmetest, kuid need pole seaduse järgi isikuandmed, sest otseselt ega kaudselt pole võimalik kindlaks teha teie isikut. Nt võime kokku koondada teie kasutusandmed, et arvutada veebisaidi konkreetse funktsiooni kasutajate protsent. Kui aga kombineerime või ühendame koondandmed teie isikuandmetega nii, et teie isikut on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada, siis käsitleme kombineeritud andmeid isikuandmetena, mida kasutatakse käesolevas privaatsusmärkuses kirjeldatud viisil.

Me ei kogu teie kohta mis tahes erikategooriasse kuuluvaid isikuandmeid (sh järgmisi üksikasju: teie rass või etniline taust, religioon või filosoofilised veendumused, seksuaalelu, seksuaalne orientatsioon, ametiühingusse kuulumine, poliitilised veendumused, terviseteave ning geneetilised ja biomeetrilised andmed). Lisaks me ei kogu teavet kriminaalkorras süüdimõistmise ja seaduserikkumiste kohta.

Kui te ei avalda meile isikuandmeid

Kui peame teie isikuandmeid koguma vastavalt seadusele või teiega sõlmitud lepingu tingimustele ja taotluse esitamisel te ei avalda andmeid, siis ei pruugi meil olla võimalik teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust tulenevaid kohustusi täita (nt teile toodete või teenuste pakkumiseks). Sellisel juhul peame võib-olla tühistama teie toote või teenuse, misjuhul anname teile teada.

3. Kuidas teie isikuandmeid kogutakse?

Otsene suhtlus. Võite meile anda oma identiteedi-, kontakt- või finantsandmed blanketti täitest või meile posti, telefoni, e-posti vms teel vastates. Siia kuuluvad isikuandmed, mida annate:

 • toodete või teenuste taotlemisel;
 • meie teenuste või väljaannete tellimisel;
 • turundusteadete taotlemisel;
 • võistlusel, müügiedendusel või küsitlusel osalemisel või
 • meile tagasiside andmisel.

Automaatsed tehnoloogiad või suhtlusmeetodid. Meie veebisaidi kasutamisel võime automaatselt koguda teie seadme, sirvimistoimingute ja -mustrite kohta tehnilisi andmeid. Kogume neid isikuandmeid küpsiste, serverilogida ja muude sarnaste tehnoloogiate abil. Võime teiega seotud tehnilisi andmeid saada ka siis, kui külastate meie küpsiseid kasutavaid muid veebisaite. Lisateavet vt meie küpsiste poliitikast.

küpsiste poliitika

Kolmandate osapoolte või avalikult kättesaadavad allikad. Võime teie kohta võtta vastu isikuandmeid eri kolmandatelt osapooltelt ja avalikest allikatest, nagu on sätestatud allpool.

Tehnilised andmed järgmistelt osapooltelt:

 • (a) analüütikapakkujad;
 • (b) reklaamivõrgud ja
 • (c) otsinguteabe pakkujad.

Kontakt-, finants- ja tehinguandmed tehno-, makse- ja tarneteenuste pakkujatelt.

Identiteedi- ja kontaktandmed andmevahendajatelt või -koondajatelt.

Identiteedi- ja kontaktandmed avalikest allikatest, nagu ettevõtteregister ja valijate register EL-is.

4. Teie isikuandmete kasutamine

Kasutame teie isikuandmeid üksnes siis, kui seda lubab seadus. Tavaliselt kasutame teie isikuandmeid järgmistel juhtudel.

 • Peame täitma teiega sõlmitud või sõlmitavast lepingust tulenevaid kohustusi
 • See on vajalik meie (või kolmanda osapoole) õigustatud huvi eesmärgil ning teie huvid ja põhiõigused ei kaalu üles sellist huvi.
 • Peame järgima juriidilist või normatiivset nõuet.

Vt sõnastikust lisateavet teie isikuandmete töötlusel tuginevate õigusliku aluse tüüpide kohta.

Üldiselt tugineme teie isikuandmete töötlemisel teie nõusolekule kui õiguslikule alusele, v.a teile e-kirja või tekstsõnumi kaudu kolmanda osapoole otseturundussõnumite saatmisel. Teil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta ja turundusalane nõusolek tühistada.

Kontakteerumine

Teie isikuandmete kasutamise eesmärgid

Oleme allpool tabelivormingus välja toonud teie isikuandmete kasutamise kõik kavandatavad viisid ja õigusliku aluse, millele tugineme. Võimalusel oleme ära märkinud ka meie õigustatud huvi.

Pidage meeles, et sõltuvalt teie andmete kasutamise konkreetsest eesmärgist võime teie isikuandmeid töödelda enam kui ühel õiguslikul alusel. Kui alltoodud tabelis on märgitud mitu õiguslikku alust ja vajate teie isikuandmete töötluse konkreetse õigusliku aluse kohta üksikasjalikku teavet, siis võtke meiega ühendust.

Kontakteerumine

Eesmärk/toiming Andmete tüüp Töötluse õiguslik alus, sh õigustatud huvi
Teie kui uue kliendi registreerimine (a) Identiteet
(b) Kontakt
Teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmine
Teie tellimuse töötlemine ja tarne, sh:
(a) maksete, tariifide ja tasude haldamine
(b) meile võlgu oleva rahasumma kogumine ja sissenõudmine
(a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Finants
(d) Tehingud
(e) Turundus ja side
(a) Teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmine
(b) Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (võlgade kättesaamine)
Meievahelise suhte haldamine, sh:
(a) teie teavitamine meie tingimuste või privaatsuspoliitika muudatustest
(b) kui palume teil jätta hinnang või osaleda küsitlusel
(a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Profiil
(d) Turundus ja side
(a) Teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmine
(b) Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks
(c) Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (kirjete ajakohasuse säilitamine ja tuvastamine, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad)
Teie osalemise võimaldamine auhinnaloosimistel, võistlustel või küsitluste täitmisel (a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Profiil
(d) Kasutus
(e) Turundus ja side
(a) Teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmine
(b) Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (teha kindlaks, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad; nende arendamine ja ettevõtte laiendamine)
Meie ettevõtte ja kõnealuse veebisaidi haldamine ja kaitse (sh tõrkeotsing, andmeanalüüs, testimine, süsteemihooldus, tugi, aruandlus ja andmete hostimine) (a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Tehniline
(a) Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (ettevõtte juhtimiseks, haldusalaste ja IT-teenuste pakkumiseks, võrguturve, pettuste ennetamine ettevõtte ümberkorralduse või rühma ümberstruktureerimise alal)
(b) Vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks
Teile veebisaidi vastava sisu ja reklaamide pakkumine ning teile pakutavate reklaamide tõhususe mõõtmine ja mõistmine (a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Profiil
(d) Kasutus
(e) Turundus ja side
(f) Tehniline
Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (teha kindlaks, kuidas kliendid meie tooteid/teenuseid kasutavad; nende arendamine, ettevõtte laiendamine ja meie turundusstrateegiast teavitamine)
Andmeanalüütika kasutamine meie veebisaidi, toodete/teenuste, turunduse, kliendisuhete ja -kogemuse parendamiseks (a) Tehniline
(b) Kasutus
Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (meie toodete ja teenuste klienditüüpide määratlemine, veebisaidi aja- ja asjakohasuse tagamine, meie ettevõtte arendamine ja turundusstrateegiast teavitamine)
Teid huvitada võivate toodete või teenuste soovitamine (a) Identiteet
(b) Kontakt
(c) Tehniline
(d) Kasutus
(e) Profiil
Vajalik meie õigustatud huvide eesmärgil (meie toodete/teenuste arendamiseks ja ettevõtte laiendamiseks)

Turundus

Meie eesmärgiks on teile teatud isikuandmete kasutuse osas anda valikuvõimalus, eelkõige turunduse ja reklaamide alal. Rakendame isikuandmete järgmisi kontrollimehhanisme.

Meilt saadud müügiedenduspakkumised

Võime kasutada teie identideedi-, kontakt-, tehno-, kasutus- ja profiiliandmeid, et luua pilt sellest, mida meie arvates võite soovida või vajada või mis võib teile huvi pakkuda. Nii otsustame, millised tooted, teenused ja pakkumised võivad teie jaoks olla asjakohased (nimetame seda turunduseks).

Kui olete meilt taotlenud teavet või ostnud tooteid või teenuseid või andnud oma üksikasjalikke andmeid võistlusel osalemiseks või müügikampaanias registreerumiseks ning ühelgi juhul pole turundusteadete saamisest keeldunud, siis saate meilt turundusteateid.

Kolmandate osapoolte turundus

Enne turunduse eesmärgil teie isikuandmete jagamist kontserni FUJITSU GENERAL ettevõtete väliselt küsime teie selgesõnalist nõusolekut.

Nõusolekust loobumine

Võite meiega igal ajal ühendust võtta ja paluda meil või kolmandal osapoolel teile turundusteadete saatmine lõpetada.

Kontakteerumine

Kui loobute turundusteadete vastuvõtmisest, siis see ei rakendu meile toote/teenuse ostu, garantii registreerimise, toote/teenuse kasutuskogemuse või muu tehingu käigus antud isikuandmetele.

Küpsised

Võite oma brauseri seadistada nii, et keeldutakse kõikidest või teatud küpsistest või teid teavitatakse, kui veebisait seadistab või pääseb juurde küpsistele. Pidage meeles, et küpsiste blokeerimisel või keelamisel ei pruugi selle veebisaidi teatud osad olla juurdepääsetavad või toimivad. Meie kasutatavate küpsiste kohta leiate lisateavet küpsiste poliitikast.

Küpsiste poliitika

Eesmärgi muutmine

Kasutame teie isikuandmeid üksnes eesmärgil, milleks neid kogusime, v.a kui peame põhjendatult vajalikuks neid kasutada muul eesmärgil, mis sobib kokku algse eesmärgiga. Kui soovite selgitust, kuidas töötluse uus eesmärk sobib kokku algse eesmärgiga, siis võtke meiega ühendust.

Kontakteerumine

Kui peame teie isikuandmeid kasutama muuks mitteseonduvaks eesmärgiks, siis anname sellest teile teada ja selgitame teile seda lubavat õiguslikku alust.

Pidage meeles, et võime teie isikuandmeid eeltoodud reegleid järgides töödelda ilma teie teadmata või nõusolekuta, kui seda nõuab või lubab seadus.

5. Teie isikuandmete avalikustamine

Võimalik, et peame teie isikuandmeid jagama eeltoodud punktis 4 märgitud eesmärgil alltoodud osapooltega.

 • Sisemised kolmandad osapooled vastavalt sõnastikus sätestatule.
 • Välimised kolmandad osapooled vastavalt sõnastikus sätestatule.
 • Kolmandad osapooled, kellele oleme otsustanud osa oma ettevõttest või varadest müüa, üle kanda või liita. Lisaks võime omandada teisi ettevõtteid või nendega liituda. Kui meie ettevõte muutub, siis tohivad uued omanikud teie isikuandmeid kasutada käesolevas privaatsusmärkuses sätestatud samal viisil.

Nõuame, et kõik kolmandad osapooled peaksid kinni teie isikuandmete turbest ja käsitlesid neid seaduslikult. Me ei luba oma kolmandatest osapooltest teenusepakkujatel teie isikuandmeid kasutada nende enda eesmärgil, vaid lubame neil teie isikuandmeid töödelda üksnes konkreetsetel eesmärkidel vastavalt meie antud juhistele.

6. Rahvusvahelised edastused

Jagame teie isikuandmeid kontserni Fujitsu General kuuluvate ettevõtetega. See hõlmab teie andmete edastamist Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljapoole.

Teie isikuandmete edastamisel EMP-st väljapoole tagame sarnase kaitsetaseme rakendamist ja vähemalt ühe alltoodud kaitsemeetme kasutuse.

 • Edastame teie isikuandmeid üksnes riiki, mis Euroopa Komisjoni hinnangul rakendab isikuandmetele piisavat kaitset.
 • Kui kasutame teatud teenusepakkujaid, siis võime sõlmida Euroopa Komisjoni heakskiiduga konkreetsed lepingud, mis aitavad tagada isikuandmete samasuguse kaitse nagu Euroopas.
 • Kui kasutame USA-s asuvaid teenusepakkujaid, siis võime neile andmeid edastada tingimusel, et nad järgivad andmekaitseraamistikku Privacy Shield, mis nõuab neilt Euroopa ja USA vahelisel isikuandmete jagamisel sarnast kaitset.

Kui soovite teie isikuandmete EMP-välisel edastusel kasutatavate konkreetsete mehhanismide kohta lisateavet, siis võtke meiega ühendust.

Kontakteerumine

7. Andmeturve

Oleme võtnud kasutusele asjakohased turvameetmed, et vältida teie isikuandmete juhuslikku kaotsiminekut, lubamatut kasutust või juurdepääsu, muutmist või avaldamist. Lisaks tohivad teie isikuandmetele juurde pääseda üksnes töötajad, vahendajad, lepingulised osapooled ja muud kolmandad osapooled, kes vajavad seda teavet äriülesanneteks. Nad töötlevad teie isikuandmeid vaid meie juhiste järgi ja neile rakendub konfidentsiaalsusnõue.

Meil on isikuandmete nõuete rikkumise osas kasutusele võetud vastavad protseduurid ning me teavitame sellest teid ja vastavat ametiasutust, kui seadus seda nõuab.

8. Andmete säilitamine

Kui kaua mu isikuandmeid kasutatakse?

Säilitame teie isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks neid kogusime, sh mis tahes juriidiliste, arvepidamis- või aruandlusalaste nõuete rahuldamiseks.

Isikuandmete säilitamise perioodi sobivuse määramiseks võtame arvesse isikuandmete mahtu, laadi ja tundlikkust, teie isikuandmete lubamatust kasutusest või avaldamisest tuleneva võimaliku kahju riski, teie isikuandmete töötluse eesmärki ja eesmärgi saavutamise muid võimalusi ja kohaldatavaid juriidilisi nõudeid.

Teie isikuandmete eri aspektide säilitusperioodide üksikasjad on toodud meie andmesäilituspoliitikas, mida võite meilt küsida. Teatud juhtudel võite meil paluda oma andmed kustutada: lisateavet vt alltoodud punktist [Kustutamise taotlemine].

Kontakteerumine

Teatud juhtudel võime uuringu või statistika eesmärgil teie isikuandmed muuta anonüümseks (neid ei saa teiega enam seostada), misjuhul võime seda teavet kasutada määramata aja vältel ilma teid teavitamata.

9. Teie juriidilised õigused

Teatud juhtudel kehtivad teile oma isikuandmetega seoses andmekaitseseadused. Kõnealuste õiguste kohta leiate lisateavet alltoodud sõnastikust.

 • Oma isikuandmetele juurdepääsu taotlemine
 • Oma isikuandmete parandamise taotlemine
 • Oma isikuandmete kustutamise taotlemine
 • Oma isikuandmete töötlusest keeldumine
 • Oma isikuandmete töötlemise piiramine.
 • Oma isikuandmete edastamise taotlemine.
 • Õigus loobuda nõusolekust.

Kui soovite eeltoodud mis tahes õigus kasutada, siis võtke meiega ühendust.

Kontakteerumine

Tavaliselt ei rakendu sellele tasu

Te ei pea oma isikuandmetele juurdepääsemiseks (või mis tahes muu õiguse kasutamiseks) maksma tasu. Kui teie päring on selgelt põhjendamata, korduv või liigne, siis võime küsida selle eest mõistliku tasu. Lisavõimalusena võime sellistel juhtudel teie päringust keelduda.

Mida võime teilt vajada?

Võib-olla peame teilt küsima konkreetset teavet, mis aitab meil kindlaks teha teie identiteeti ja tagada teie õigust oma isikuandmetele juurde pääseda (või kasutada oma mõnda muud õigust). See on ettevaatusabinõu, mis aitab tagada selle, et teie isikuandmeid ei avaldata isikule, kellel pole õigust neid vastu võtta. Kiirema reageerimise nimel võime teiega ühendust võtta ja küsida teie päringuga seoses lisateavet.

Vastuse ajapiirang

Üritame kõikidele õigustatud päringutele vastata ühe kuu jooksul. Kui teie päring on eriti keeruline või päringuid on mitu, siis võib vastuse saamiseks mõnikord minna kauem. Sellisel juhul anname teile teada ja hoiame teid kursis.

10. Sõnastik

Õigustatud huvid on meie ettevõtlusalane huvi seoses meie ettevõtte juhtimise ja haldamisega, et saaksime teile pakkuda parimat teenust/toodet ning parimat ja kõige turvalisemat kasutuskogemust. Enne teie isikuandmete töötlemist meie õigustatud huvide eesmärgil võtame arvesse teile avalduva potentsiaalse mõju (nii positiivset kui negatiivset) ja teie õiguste tasakaalu. Me ei kasuta teie isikuandmeid toiminguteks, mille teile avalduv mõju on meie huvidest olulisem (v.a teie nõusolekul või kui seadus seda nõuab või lubab). Võtke meiega ühendust, kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me konkreetsete tegevustega seoses meie õigustatud huvisid ja teile avalduvat võimalikku mõju hindame.

Kontakteerumine

Lepingutingimuste täitmine tähendab teie andmete töötlemist, kui see on vajalik teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks või enne lepingusuhtesse astumist teie taotlusel teatud etappide läbimiseks.

Juriidiliste või normatiivsete nõuete järgimine tähendab teie isikuandmete töötlemist, kui see on vajalik meile kohaldatud juriidilise või normatiivse kohustuse täitmiseks.

KOLMANDAD OSAPOOLED

Sisemised kolmandad osapooled

Kontserni Fujitsu General kuuluvad ja Ühendkuningriigis/Saksamaal/Jaapanis asuvad ja IT- ja süsteemihaldusteenuseid ja juhtimisaruandlust pakkuvad muud ettevõtted.

Välimised kolmandad osapooled

Ühendkuningriigis/Saksamaal/Jaapanis asuvad IT- ja süsteemihaldusteenuste pakkujad.

Ühendkuningriigis/Saksamaal/Jaapanis asuvad asjatundlikud nõuandjad (sh juristid, pankurid, audiitorid ja kindlustajad), kes pakuvad konsultatsiooni-, pangandus-, juura-, kindlustus- ja arvepidamisteenuseid.

HM Revenue & Customs, normatiivasutused ja muud ametiasutused, mis paiknevad Ühendkuningriigis.

TEIE JURIIDILISED ÕIGUSED

Teil on õigus teha järgmist.

Küsida juurdepääsu oma isikuandmetele (tavaliselt nimetatud kui „andmesubjekti juurdepääsutaotlus“). Nii saate võtta vastu teie kohta salvestatud isikuandmete koopia ja kontrollida selle seaduslikku töötlemist.

Taotleda teie kohta salvestatud isikuandmete parandamist. Nii saate lasta parandada teie kohta salvestatud puudulikud või ebatäpsed andmed, kuigi peame kontrollima teie antud uute andmete täpsust.

Taotleda oma isikuandmete kustutamist. Võite paluda meil oma isikuandmed kustutada või eemaldada, kui nende jätkuval töötlemisel puudub oluline põhjus. Teil on ka õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada või eemaldada, kui olete töötlemisest keeldunud (vt alltoodud teavet), me oleme töödelnud teie teavet ebaseaduslikult või teie isikuandmete kustutamist nõuab kohalik seadus. Siiski tuleb meeles pidada, et mõnikord ei pruugi olla võimalik teie kustutamistaotlust rahuldada konkreetsel juriidilisel põhjusel, millest teile taotluse hetkel võimalusel teada antakse.

Keelduda oma isikuandmete töötlemisest, kui tugineme oma õigustatud huvile (või kolmanda osapoole huvile), ja teie konkreetse olukorra tõttu soovite töötlemisest keelduda, sest see mõjutab teie põhiõigusi ja vabadusi. Kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, siis on teil õigus sellest keelduda. Teatud juhtudel võib meil teie teabe töötlemiseks olla oluline õiguslik alus, mis on tähtsam teie õigustest ja vabadustest.

Taotleda teie isikuandmete töötlemise piiramist. See võimaldab teil järgmistel juhtudel paluda oma isikuandmete töötlemise peatamist: (a) soovite teha kindlaks oma andmete täpsuse; (b) meiepoolne teie andmete kasutamine on ebaseaduslik, kui te ei soovi andmete kustutamist; (c) soovite, et säilitaksime teie andmeid ettenähtust kauem, sest peate püstitama, rakendama või kaitsma juriidilist nõuet; või (d) olete esitanud vaide meiepoolsele teie andmete kasutamisele, aga me peame tegema kindlaks, kas meil on andmete kasutamiseks olulisem õiguslik alus.

Taotleda oma isikuandmete edastamist endale või kolmandale osapoolele. Anname teile või teie valitud kolmandale osapoolele teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutataval, masinloetaval kujul. Pidage meeles, et see õigus kehtib üksnes automaatsele teabele, mille kohta andsite meile algselt kasutusalase nõusoleku või kui kasutasime teavet teiega sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks.

Nõusoleku igal ajal tühistamine, kui tugineme teie isikuandmete töötlemisel nõusolekule. Sellele vaatamata ei mõjuta see enne nõusoleku tühistamist läbi viidud töötluse seaduslikkust. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, siis ei pruugi meil olla võimalik teile pakkuda teatud tooteid või teenuseid. Sellisel juhul teavitame teid nõusoleku tagasivõtmise hetkel.

Mida võime teilt vajada?

Võib-olla peame teilt küsima konkreetset teavet, mis aitab meil kindlaks teha teie identiteeti ja tagada teie õigust oma isikuandmetele juurde pääseda (või kasutada oma mõnda muud õigust). See on ettevaatusabinõu, mis aitab tagada selle, et teie isikuandmeid ei avaldata isikule, kellel pole õigust neid vastu võtta. Kiirema reageerimise nimel võime teiega ühendust võtta ja küsida teie päringuga seoses lisateavet.

Vastuse ajapiirang

Üritame kõikidele õigustatud päringutele vastata ühe kuu jooksul. Kui teie päring on eriti keeruline või päringuid on mitu, siis võib vastuse saamiseks mõnikord minna kauem. Sellisel juhul anname teile teada ja hoiame teid kursis.