FUJITSU GENERAL Group Management

(As of April 1, 2018)

Board of Directors

Chairman & Representative Director

Junichi Murashima

President & Representative Director

Etsuro Saito

Director

Hisashi Sakamaki

Fumiaki Terasaka

Mieko Kuwayama

Kiyoshi Handa

Director & Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

Director & Corporate Vice President Executive Fellow

Hideji Kawashima

Director & Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Audit & Supervisory Board

Audit & Supervisory Board Member

Akira Inoue

Komei Fujii

Kazuhiko Kato

Corporate Executive Officers

President

Etsuro Saito

Corporate Senior Executive Vice President

Hiroshi Niwayama

Tsunenao Kosuda

Corporate Vice President Executive Fellow

Hideji Kawashima

Corporate Senior Vice President

Hisaji Ebisawa

Norio Yamaichi

Hiroyuki Yokoyama

Masaki Sugiyama

Yoshinobu Miyajima

Susumu Ohkawara

Kimihiko Shimizu

Tadashi Hasegawa

Corporate Vice President

Eiji Abe

Morimitsu Takagi

Hiroyuki Kawada

Masataka Eto

Atsushi Itagaki

Yosuke Nakagawa

Masahiko Naito

Takumi Tsubouchi

Hiroyuki Sato